Werknemers met Niet Aangeboren Hersenletsel leveren deel inkomen in

Vraag: Bent u minder gaan verdienen sinds uw NAH?  Uitkomst: Ruim twee derde (68,8 %) beantwoordt deze vraag bevestigend.

Onze reactie: Wat wij veel zien is dat mensen na het oplopen van hersenletsel minder uren gaan werken omdat het oorspronkelijke urenaantal als te belastend wordt ervaren. Wat ook veel voorkomt, is dat het mensen na het oplopen van hersenletsel niet meer lukt om het oorspronkelijke werk op te pakken. Men gaat dan op zoek naar een minder belastende baan en dit betekent vrijwel altijd achteruitgang in inkomen. In verreweg de meeste gevallen is er geen sprake van begeleiding bij (pogingen tot) terugkeer naar het werk. Immers, de meeste mensen kennen deze mogelijkheid niet. Professionele begeleiding bij terugkeer naar werk in een zo vroeg mogelijk stadium kan echter bijdragen aan een succesvollere ‘come back’.

Wet verbetering poortwachter

De werknemer die getroffen wordt door hersenletsel is vaak sterk gemotiveerd om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De bedrijfsarts bepaalt wanneer en voor hoeveel uur per week de werknemer weer aan de slag kan. De werkgever is verantwoordelijk voor een goede begeleiding van de getroffen werknemer, waarbij een proactieve houding vereist is bij de re-integratie. Dit is vastgelegd in de wet verbetering Poortwachter. Doel van deze wet is om een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk in het arbeidsproces te laten terugkeren. Onze ervaring is dat werknemers met Niet Aangeboren Hersenletsel sterk hechten aan werk, ook als dit betekent dat ze wat minder gaan verdienen. Voor deze mensen biedt werken vaak afleiding van het hersenletsel.

0573 - 44 26 46
189